PROPOZYCJA REGULAMINU RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej w Chotomowie

im. Stefana Krasińskiego, ul. Partyzantów

 

 

Podstawa prawna

§ 1

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami)

Statut Szkoły Podstawowej w Chotomowie im. Stefana Krasińskiego, ul. Partyzantów 3.    Uchwała ogółu rodziców uczniów szkoły wymienionej w ust. 2 w sprawie utworzenia Rady Rodziców

Uchwała nr ……….  Rady Rodziców z dnia …………… r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu

 

Postanowienia ogólne

§ 2

 

1.        W Szkole Podstawowej w Chotomowie im. Stefana Krasińskiego, zwanej dalej „Szkołą” działa Rada Rodziców, zwana dalej „Radą”, stanowiąca organ przedstawicielski ogółu rodziców i prawnych opiekunów uczniów Szkoły zwanych dalej „rodzicami”.

2.        Rada jest organem samorządnym, reprezentującym ogół rodziców uczniów Szkoły w kontaktach z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem prowadzącym i nadzorującym Szkołę, a także z instytucjami zewnętrznymi.

3.        Rada może występować do Dyrektora Szkoły i innych organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.

4.        Rada może być członkiem innych organizacji lub powołuje je z woli jej członków.

5.        Rada może porozumiewać się z Radami Rodziców działającymi w innych szkołach ustalając zasady i zakres współpracy.

 

§ 3

 

1.        Rada posługuje się pieczęcią podłużną o treści:

R A D A   R O D Z I C Ó W

przy Szkole Podstawowej

………………………………

2.        Rada może posługiwać się wyróżniającym znakiem graficznym (logo)

 

Cele i zadania

§ 4

 

1.        Rada realizuje swoje cele opierając się na pracy społecznej swoich członków.

2.        Rada realizuje swoje cele poprzez:

·          podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności statutowej Szkoły, w szczególności w zakresie zadań wychowawczych i opiekuńczych,

·          zapewnienie rzeczywistego wpływu rodziców na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie stanowiska w sprawach związanych z działalności Szkoły,

·          formułowanie opinii w sprawach przewidywanych przepisami prawa oświatowego oraz Statutu Szkoły,

·          gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności statutowej Szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy.

·          Podstawowym celem Rady jest współdziałanie z władzami Szkoły, nauczycielami oraz rodzicami w procesie nauczania, opieki i wychowania. Współdziałanie rodziców i nauczycieli winno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i wychowawczej, poziomu nauczania, rozwiązywaniu problemów wychowawczych i zaspokajaniu potrzeb opiekuńczych dzieci.

 

§ 5

 

Zadaniem Rady jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji Szkoły.

 

·          Rada zachęca rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki, prac społecznie użytecznych na rzecz Szkoły oraz wspierania finansowego działań w tym zakresie.

·          Rada stwarza rodzicom warunki do pomocy w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły.

·          Rada patronuje imprezom lub uroczystościom szkolnym, w których finansowaniu uczestniczy.

·          Rada wspiera samorząd uczniowski i sprawuje nad nim opiekę.

·          Rada może być członkiem innych organizacji lub powołuje je z woli jej członków.

·          Rada może porozumiewać się z Radami Rodziców działającymi w innych szkołach ustalając zasady i zakres współpracy.

 

Struktura i tryb pracy

§ 6

 

1.        Podstawowym ogniwem organizacyjnym rodziców jest zebranie rodziców i opiekunów uczniów jednego oddziału (klasy), które wybiera spośród siebie klasową radę rodziców zwaną dalej „radą klasową” składającą się z trzech osób tak, by można było utworzyć funkcje przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

2.        Liczba członków Rady odpowiada liczbie oddziałów (klas) w Szkole – każdy oddział reprezentuje jeden przedstawicie rady klasowej.

3.        Kadencja Rady oraz rad klasowych trwa 1 rok. Kadencja prezydium Rady trwa dwa lata.

4.        Ustępująca Rada działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej rady, nie później jednak niż do końca października.

 

Określanie struktur działania ogółu rodziców i opiekunów uczniów oraz Rady.

§ 7

 

Organami Rady są:

 

1.        Zebranie plenarne – jest najwyższym forum Rady. Plenarne Zebranie Rodziców tworzy ogół rodziców oraz opiekunów uczniów  Szkoły Podstawowej

2.        Prezydium - wewnętrzny organ kierujący pracami Rady

·          Przewodniczący rady – wybierany większością głosów Rady oraz

·          Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz, Skarbnik - powołani z grona Rady,

 

3.        Komisja Rewizyjna – organ kontrolny.

·          Członkowie Komisji Rewizyjnej minimum dwie osoby, nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Prezydium Rady.

·          Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.

·          Na wniosek przewodniczącego rady rodziców komisja dokonuje analizy wpływów i wydatków.

·          Rada może powoływać komisje robocze stałe lub doraźne w zależności od bieżących zadań i potrzeb szkoły.

 

§ 8

 

1.        Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.

2.        Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

3.        Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.

4.        Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

 

§ 9

 

1.        Pierwsze zebranie w nowym roku szkolnym zwołuje dotychczasowy przewodniczący nie później niż do końca października każdego roku.

2.        Zebrania plenarne Rady zwoływane są przez jej przewodniczącego:

·          w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż dwa razy w semestrze,

·          z inicjatywy 1/3 składu Rady,

·          na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

3.        W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady podaje się termin, miejsce i porządek obrad.

4.        Zawiadomienie o zebraniu Rady winno być przekazane jej członkom nie później niż na 7 dni przed zaplanowanym terminem.

5.        W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej 1 dzień przed terminem zebrania.

6.        W zebraniach Rady mogą uczestniczyć na zaproszenie Prezydium Rady władze Szkoły, nauczyciele, przedstawiciele organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego a także inne osoby.

7.        Siedzibą zebrań rady rodziców jest szkoła.

 

Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad

§ 10

 

1.        Wybory do rad klasowych oraz przedstawicieli do Rady przeprowadza się corocznie na zwołanym przez władze Szkoły we wrześniu, pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału (klasy).

2.        Wychowawcy klas otwierają w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom rady klasowej i przewodniczą im do chwili wybrania przez ogół rodziców ze swego grona w głosowaniu jawnym przewodniczącego zebrania.

3.        Dla przeprowadzenia tajnych wyborów zebranie wybiera w głosowaniu jawnym komisję skrutacyjną. Przewodniczącym lub członkiem tej komisji nie może być osoba kandydująca do rady klasowej.

4.        Komisja skrutacyjna przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców, którzy przybyli na pierwsze zebranie.

5.        Rada Klasowa zostaje wybrana w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy rodziców uczniów danej klasy. W wyborach tych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

6.        Tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzy.

7.        Osoba zgłoszona - kandydująca do rady klasowej musi wyrazić na to zgodę.

8.        Za wybranych do rady klasowej uważa się trzech kandydatów, którzy uzyskali największe liczby głosów. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, o tym, któremu z nich przypada miejsce w radzie klasowej, rozstrzyga kolejna tura wyborów.

9.        Rada klasowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady.

10.   Przebieg głosowania dokumentuje się w protokole z zebrania.

11.   Rodzice uczniów danej klasy mogą odwołać radę klasową w całości lub poszczególnych jej członków w następujących przypadkach:

·          utraty zaufania rodziców lub opiekunów prawnych, reprezentujących co najmniej 10 uczniów danej klasy,

·          odejścia dziecka z klasy,

·          rezygnacji z pełnionej funkcji.

 

12.   Odwołanie całości lub części rady klasowej odbywać się może na każdym zebraniu rodziców lub opiekunów prawnych dzieci danej klasy w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy rodziców uczniów danej klasy. Na tym samym zebraniu klasowym, w tajnym głosowaniu, wybierane są nowe osoby.

13.   Sprawy związane z procedurą wyboru rad klasowych nieregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga zebranie rodziców uczniów danej klasy.

 

§ 11

 

1.        Rada na swoim pierwszym posiedzeniu zwołanym wrześniu, zaraz po wyborach nowych członków Rady lub przez ustępującą Radę bądź w szczególnym przypadku Dyrektora szkoły, wybiera w głosowaniu tajnym spośród siebie Prezydium Rady, w ilości czterech osób, jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady

2.        Rada wybiera również Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolujący prace Rady.

3.        Ustępujący przewodniczący Rady otwiera pierwsze posiedzenie Rady i przewodniczy mu do chwili wybrania przez ogół członków Rady ze swego grona przewodniczącego zebrania, który kieruje dalszą częścią obrad do czasu wybrania organów wewnętrznych Rady.

4.        Przewodniczący zebrania powołuje komisję skrutacyjną która przeprowadza wybory.

5.        Przebieg wyborów dokumentuje się w protokole z pierwszego posiedzenia Rady.

6.        Wyboru dokonują przedstawiciele klas (członkowie Rady) zwykłą większością głosów przy obecności minimum 1/3 członków Rady.

 

Kompetencje i zasady działania

§ 12

 

1.        Do kompetencji Rady należy:

·          uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

·          uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

·          opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

·          opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

·          opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania,

·          opiniowanie szkolnego zestawu podręczników,

·          wnioskowanie o wprowadzenie zmian w zestawie programów nauczania lub w zestawie podręczników,

·          współdziałanie z dyrektorem szkoły w sprawie określenia wzoru obowiązującego w szkole jednolitego stroju ucznia,

·          opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską,

·          wnioskowanie do dyrektora szkoły/placówki o dokonanie oceny pracy nauczyciela,

·          wyrażanie opinii o pracy nauczyciela, który ubiega się o ocenę dorobku zawodowego,

·          wybór przedstawicieli do komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów szkoły,

·          uchwalanie preliminarza wydatków sporządzonego przez Prezydium Rady na podstawie deklaracji wpłat złożonych na początku roku szkolnego przez rodziców,

·          zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Prezydium po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,

 

2.        Prezydium Rady wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami, w szczególności wymienione w § 13.

 

3.        Przedstawicielami rodziców do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły są przewodniczący Rady oraz jeden członek prezydium Rady.

 

§ 13

 

1.        Do podstawowych zadań Prezydium należy:

·          bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady,

·          opracowanie regulaminu i przedstawienie go do uchwalenia Radzie,

·          przygotowanie projektu planu finansowego,

·          realizacja planu finansowego Rady uchwalonego przez Radę,

·          zarządzanie majątkiem i funduszami Rady, w przypadku niejednomyślności Prezydium, plan wydatków musi być zatwierdzony przez Zebranie Rady Rodziców

·          wykonywanie uchwał Rady,

·          opiniowanie na pisemny wniosek Dyrektora dorobku zawodowego nauczycieli za okres ich stażu z uwzględnieniem opinii Rady,

·          nadzór nad pracami komisji powołanymi przez Radę,

 

2.        Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów Szkoły wobec Dyrektora i innych organów Szkoły oraz na zewnątrz.

 

3.        W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj członkowie Prezydium: przewodniczący lub sekretarz oraz skarbnik lub wiceprzewodniczący.

 

§ 14

 

1.        Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium.

 

2.        Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

·          kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,

·          przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,

·          opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Prezydium,

·          wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę,

·          kontrolowanie realizacji uchwał podejmowanych przez Radę.

 

§ 15

 

1.        Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady. W przypadku niemożliwości uczestnictwa w spotkaniu Rady przedstawiciel klasy zobowiązany jest to wyznaczenia swojego zastępcy.

2.        Członkowie Rady są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy w sprawach, które poruszane są na posiedzeniach, jeżeli mogą one naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

3.        Rada, Prezydium i Komisja Rewizyjna dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu, za co odpowiada protokolant.

4.        Nanoszenie zmian w protokole następuje na kolejnym zebraniu na wniosek

jednego członka po przegłosowaniu.

5.        Protokoły oraz uchwały podpisuje osoba protokołująca i przewodniczący.

 

 

Tryb podejmowania uchwał

§ 16

 

1.        Wyrażanie opinii przez Radę odbywa się poprzez głosowanie. Poprzedzone jest ono dyskusją, w trakcie której członkowie Rady mogą zgłosić zastrzeżenia, propozycje uzupełnień lub zmian, o których uwzględnieniu decyduje Rada większością głosów.

2.        Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.

3.        Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów.

4.        W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

 

§ 17

 

1.        Do prawomocności uchwał Rady wymagana jest obecność przynajmniej 50% liczby członków.

2.        Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

3.        Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

 

Zasady działalności finansowej

§ 18

 

1.        W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada gromadzi fundusze, które mogą pochodzić m. in. z:

·          dobrowolnych składek rodziców,

·          darowizn,

·          dotacji,

·          dochodów z imprez i przedsięwzięć realizowanych przez rodziców,

·          innych źródeł.

 

2.        Zgromadzone fundusze Rada w szczególności przeznacza na:

·          pomoc dla uczniów znajdujących w trudnej sytuacji materialnej i losowej,

·          dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,

·          dofinansowanie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

·          inne bieżące potrzeby związane z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,

·          koszty związane z działalnością Rady,

·          inne wydatki zatwierdzone przez Radę.

 

3.        Wydatkowanie środków Rady odbywa się na podstawie rocznego preliminarza wydatków.

4.        Prezydium Rady zapewnia prawidłową obsługę finansową.

5.        Prezydium Rady jest upoważnione do podejmowania decyzji dotyczących wydatkowanie funduszy Rady zgodnie z uchwalonym corocznie przez Radę preliminarzem.

6.        Rada – na wniosek Prezydium Rady może podjąć uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Szkole na wydatki inne, niż stanowi to plan wydatków Rady, jeśli wymaga tego dobro Szkoły.

7.        Rachunkowość Rady jest prowadzona na podstawie stosownych przepisów.

8.        Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza przewodniczący i skarbnik Rady.

9.        Zakupione ze środków własnych przedmioty Rada przekazuje Szkole na podstawie protokołu przekazania. Dyrektor Szkoły zamieszcza na dowodach przekazania adnotację o przyjęciu otrzymanych przedmiotów.

 

§ 19

 

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

 

Dyrektor Szkoły,

Rada Pedagogiczna,

Samorząd Uczniowski,

Nauczyciele,

 

 

 

 

 

§ 20

 

1.        Rada ma wydzielone konto bankowe.

2.        Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika.

 

§ 21

 

1.        Do obsługi księgowo-rachunkowej środków finansowych Rady, prowadzenia księgowości, Prezydium zatrudnia fachowa siłę księgową.

2.        Koszty obsługi, o których mowa w ust. 1 ustala oraz odpowiednie umowy zawiera Prezydium Rady.

 

Postanowienia końcowe

§ 22

 

1.        Sprawy nie uregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.        Członkowie Rad Klasowych, Prezydium Rady i członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru, postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały.

 

§ 23

 

Do podpisywania dokumentów i korespondencji w imieniu Prezydium Rady uprawniony jest przewodniczący Rady bądź upoważniony przez niego inny członek prezydium.

 

§ 24

 

1.        Niniejszy regulamin może być nowelizowany jedynie przez Radę.

2.        Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

3.        Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia uchwałą przez Radę.

4.        Regulamin zatwierdzony jest przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń do uprawomocnienia się w ciągu 14 dni.

 

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców